به زودی سامانه و پورتال جدید شرکت سیمان مجد خواف
در دسترس سهامداران محترم قرار خواهد گرفت