پاسخ مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف به نامه مجدد در خصوص ضرورت برگزاری مجمع عمومی بطور فوق العاده