درباره ما

About Us

شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام)

خانواده ای بزرگ با یک هدف

55000 نفر سهامدار مردمی شرکت سیمان مجد خواف با تأمین بیش از پانصد و سی میلیارد ریال نقدینگی اجرای پروژه و مدیریت اجرایی پروژه با تبدیل بهینه آن به دارایی ماندگار، موفقیت کم نظیری را رقم زدند و تلاش بی وقفه برای استمرار بهره برداری کارخانه از یک سو و قطعی نمودن تسهیلات ارزی از سوی دیگر جهت تکمیل کارخانه و انتفاعی نمودن آن برای سهامداران وجهه همت مدیریت شرکت می باشد.


Name Surname
  • عبداله باقرنژاد نشلی
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره
Name Surname
  • محمود مقسوم
  • رییس هیات مدیره
مهندس جواد باقرزاده
  • جواد باقرزاده
  • نایب رییس هیات مدیره
شرکت توسعه و عمران مجد خواف
  • شرکت توسعه و عمران مجد خواف
  • عضو هیات مدیره
شرکت شاخص تراز رود
  • شرکت شاخص تراز رود
  • عضو هیات مدیره