نتیجه مزایده عمومی اجاره بخشی از زمین ،ابنیه و تاسیسات کارخانه سیمان مجد خواف