اولین محموله سیمان صادراتی به کشور افغانستان تولید شده در شرکت سیمان مجد خواف همزمان با افتتاح رسمی راه آهن خواف - هرات