تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 29/12/1400

1401/7/24-14:51


پیرو اطلاعیه¬های مورخ 15/04/1401 در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان در خصوص دعوت سهامداران جهت حضور در مجمع عمومی عادی شرکت سیمان مجد خواف در روز 29/04/1401 و به حد نصاب نرسیدن آن، مجدداً در تاریخ 29/06/1401 در روزنامه¬های فوق¬الذکر آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده (نوبت دوم) برای روز چهارشنبه 20/07/1401 منتشر گردید که از مجموع 530،282،764 سهم ثبت شده در شرکت، تعداد 223/870/112 سهم ( 28/21 درصد) در جلسه حضور یافتند که در نتیجه جلسه در ساعت 13:30 روز چهارشنبه 20/07/1401 در محل سایت کارخانه در شهرستان خواف رسمیت یافت و موارد ذیل مطرح و به اتفاق آرا مصوب گردید: ابتدا در اجرای ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت، هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید: 1- آقای غلامحیدر ابراهیمبای سلامی به عنوان رئیس جلسه با شماره ملی 0769591531. 2- آقای علی محمد محصل رودی به عنوان ناظر اول با شماره ملی 0769442277 3- آقای محمود مقسوم به عنوان ناظر دوم با شماره ملی 0769463428 4- آقای عبدالرحیم ساعدی رودی به عنوان منشی با شماره ملی 0768829828 سپس مجمع وارد دستور شد و موارد زیر را مورد تصویب قرار داد: الف) مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، صورت¬های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 را تصویب نمود. ب)روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی¬های شرکت انتخاب شد. ج) مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) عضو جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس اوراق بهادار به شناسه ملی 10100525069 و به شماره ثبت 13919 دارای رتبه الف به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید همچنین مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه ملی 10100530054 و به شماره ثبت 14086 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال برای سال مالی 1401 انتخاب گردید و کتباً قبولی خود را اعلام نمودند ضمناً تعیین حق الزحمه نامبردگان به هیأت مدیره محول شد. د) حق حضور در جلسات هیأت مدیره به شرط حداقل یک جلسه در ماه برای هر عضو هیأت مدیره به ازای هر جلسه مبلغ 2.500.000ریال ناخالص تعیین گردید. هـ) مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت را مصوب نمود. و) آقای اسماعیل گلنخ رودی شماره ملی 0769485251 بعنوان نماینده شرکت جهت ثبت این صورتجلسه ومراجعه به ادارات ثبت معرفی شد. ز) جلسه پس از اخذ تصمیم در موارد فوق، در ساعت 15:00 خاتمه یافت. رئیس جلسه منشی جلسه ناظر اول ناظر دوم غلامحیدر ابراهیمبای سلامی عبدالرحیم ساعدی رودی علی محمد محصل رودی محمود مقسوم

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها