معرفی اعضاء محترم هیات مدیره شرکت سیمان مجد خواف

1402/4/21-19:49


پیرو صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق¬العاده شرکت در تاریخ 02/09/1401 و بازگشت به نامه با شمارۀ صورتجلسۀ 140130506197000473 مورخ 30/09/1401 ادارۀ ثبت شرکت¬ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدینوسیله جلسۀ هیأت مدیره منتخب مجمع فوق¬الذکر در ساعت 14 تاریخ 11/10/1401 تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید: الف- دستور جلسه معرفی نمایندگان اشخاص حقوقی هیأت مدیره طبق احکام صادره و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و حدود اختیارات مدیر عامل. ب- مصوبات هیأت مدیره پس از رسمیت، جلسه وارد شور گردید و هیأت مدیره پس از انجام مذاکره روی نامه با شمارۀ صورتجلسۀ 140130506197000473 مورخ 30/09/1401 ادارۀ ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق آراء، سمت اعضاء را با توجه به احکام صادره از طرف اشخاص حقوقی به شرح ذیل تعیین نمودند: 1- آقای عبدالحمید صابر با کد ملی 0769777252 و شماره شناسنامه 14 به نمایندگی از شرکت آذرنگ برنا به موجب حکم شماره 615/401 مورخ 02/09/1401 به سمت رئیس هیأت مدیره. 2- آقای علیرضا جعفری با کد ملی 0849672724 و شماره شناسنامه 10 به نمایندگی از شرکت حمل و نقل سجاد ترابر شرق به موجب حکم شماره 62/401 مورخ 10/10/1401 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. 3- آقای غلامحیدر ابراهیم بای سلامی با کد ملی 0769591531 و شماره شناسنامه 69 به نمایندگی از شرکت پیشگامان صنعت مجد به موجب حکم شماره 342 مورخ 03/09/ 1401 به سمت عضو هیأت مدیره. 4- آقای محمود صابر نشتیفانی با کد ملی 0769968694 و شماره شناسنامه 6 به نمایندگی از شرکت آتیه گستر کارکیا به موجب حکم شماره 035/1401 مورخ 02/09/1401 به سمت عضو هیأت مدیره. 5- آقای سعید غلامزاده نشلی با کد ملی 0066348961 و شماره شناسنامه 1625 به سمت عضو هیأت مدیره. همچنین اعضاء هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای عبداله باقرنژاد نشلی با کد ملی 2141294460 و شماره شناسنامه 530 به مدت دو سال را با شرح وظایف و اختیارات تعیین شده به عنوان مدیر عامل شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک¬ها، سفته¬ها، اسناد تجاری و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان، با امضای نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه¬های اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می¬باشد. هیأت مدیره آقای اسماعیل گلنخ رودی با کد ملی 0769485251 را به عنوان نماینده این شرکت جهت ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت معرفی می¬نماید چون موضوع دیگری در بین نبود جلسه پس از اخذ تصمیم در موارد فوق در ساعت 17 خاتمه یافت. کلیه اعضاء هیأت مدیره بدینوسیله تعهد و اقرار می¬نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت¬های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 111 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیأت مدیره نمی¬باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می¬دارند همچنین مدیر عامل شرکت بدینوسیله اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت¬های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و ماده 126 قانون تجارت نمی¬باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می¬نماید. .

آرشیو اخبار و اطلاعیه ها